Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Szkoły

 

KONCEPCJA

FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59

im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

W GDAŃSKU

W LATACH 2013 – 2018

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)
 2. Ustawę  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z póź. zm.
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz 997,
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 roku Nr 168, poz. 1324).
 5. Statut Szkoły Podstawowej Nr 59 w Gdańsku,

Wstęp

Szkoła Podstawowa Nr 59 funkcjonuje od 1960 roku. Obowiązek szkolny i obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizuje  240 uczniów w 12 oddziałach w tym 2 oddziałach przedszkolnych. Placówka z bardzo dobrze wyposażoną i estetyczną bazą do prowadzenia zajęć. Każda sala lekcyjna posiada komputer z dostępem do internetu oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji podstawy programowej. Pomieszczenia oddziałów przedszkolnych są dostosowane do przyjęcia dzieci pięcioletnich. Modernizacji wymaga boisko szkolne. DRMG poinformowała dyrektora pisemnie, że w roku 2014 przystępuje do opracowania dokumentacji modernizacji boiska.

Środowisko

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Gdańsk. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Placówka usytuowana jest w dzielnicy  o nieregularnej zabudowie. Rozległy obwód. Około 30%  rodzin o najniższych dochodach, niewydolnych wychowawczo. Wspieranych przez szkołę oraz MOPR i Caritas. Duży odsetek uczniów uzdolnionych, szczególnie artystycznie. Wychodząc naprzeciw problemom społecznym prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną, profilaktyczną i dożywianie a także szeroko pojętą pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania. Działania powyższe przynoszą bardzo dobre efekty w postaci, dobrej frekwencji i 100% promocji. Szkoła jest jedyną placówką oświatową w tej dzielnicy, pełni rolę centrum kultury.

Wszyscy nasi uczniowie kończą szkołę. W szkole oprócz organów Dyrektor i Rada Pedagogiczna działa Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców, która w ramach swoich kompetencji współzarządza szkołą. Zaangażowani w rozwój dzielnicy oraz pomoc szkole są Radni Rady Osiedla Olszynka.

Misja szkoły

„Pragniemy wychować człowieka, otwartego na Świat, szanującego odrębność innych narodów z zachowaniem własnej  tożsamości i dziedzictwa kulturowego. Znającego własną historię, rozumiejącego znaczenie życia w społeczności lokalnej, chroniącego przyrodę.

Absolwent naszej szkoły, świadomy swoich mocnych i słabych stron, podejmując odpowiedzialne zadania będzie wytrwale zmierzał do ich realizacji. W razie trudności będzie umiał zwrócić się o pomoc do odpowiednich osób czy instytucji.

Będzie dobrze przygotowany do nauki w gimnazjum”.

Wizja Szkoły

 1. Tworzymy warunki do ujawniania zdolności uczniów oraz ich wszechstronnego rozwoju a także diagnozowania problemów w nauce i organizowania  pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Przyjmujemy koncepcję organizacyjną, integrująca wszystkie dziedziny wiedzy i formy aktywności dziecka.
 3. Tworzymy przyjazny klimat do przyjęcia dzieci pięcioletnich do oddziałów przedszkolnych i sześcioletnich do klasy pierwszej.
 4. W oparciu o indywidualny proces  rozwoju dziecka oferujemy zajęcia rozwijające  i wspomagające
 5. Program wychowawczy i program profilaktyki dostosowujemy do zdiagnozowanych potrzeb środowiska szkolnego, wdrażanie do zdrowego stylu życia.
 6. Absolwenci naszej szkoły będą stosowali w nauce technologię informacyjną. rozumnie chronili przyrodę, znali dwa języki obce.
 7. Uczymy łączenia treści lokalnych z globalnymi, oraz tradycję z nowoczesnością.
 8. Podejmiemy działania organizacyjne na rzecz bezstresowego przechodzenia uczniów do gimnazjum.
 9. Podejmujemy działania integracyjne ze społecznością lokalną.

Kontynuacja działań poprzedniego dyrektora.

 1. Zdaję sobie sprawę, że po ustępującej dyrektor pani Barbarze Ciereniewicz- Brzezińskiej, która swoją  pracę traktowała jako służbę dziecku i środowisku, trudno będzie każdemu następcy odnieść sukces.
 2. Do wielu osiągnięć szkoły, przyczyniła się również moja praca na stanowisku wicedyrektora, przewodniczącej komisji ewaluacji wewnętrznej, członka zespołu wychowawczego i nauczyciela matematyki.
 3. Badania wyników nauczania, mierzenie jakości czy ewaluację wewnętrzną prowadzimy wspólnie z dyrektorem szkoły od 1998 roku.
 4. Te doświadczenia były dla mnie wskazówką do opracowania koncepcji pracy   i rozwoju szkoły, bo praca w szkole wymaga ciągłości.
 5. Wskazówką do napisania koncepcji były wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,  analiza  mocnych i wymagających doskonalenia stron.
 6. Z myślą o przystąpieniu do konkursu na dyrektora szkoły ukończyłam kurs ewaluacji.

Prezentowana przeze mnie koncepcja obejmuje wszystkie obszary pracy szkoły:

Kształcenie:

 1. Prowadzić będę ewaluację wewnętrzną razem z powołanym zespołem, wszystkich obszarów pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia, na każdym poziomie nauczania.
 2. Wprowadzę wartość dodaną, na podstawie wyników  sprawdzianu trzecioklasisty OBUT i sprawdzianu szóstoklasisty OKE.
 3. Wspólnie z zespołem ewaluacji będę analizować sprawdziany w klasach I-VI  z wykorzystaniem analizy jakościowej.
 4. Formułować i wdrażać wnioski do dalszej pracy, w celu poprawy efektów kształcenia
 5. Będę dbała, aby procesy edukacyjne przebiegały w sposób planowy.
 6. Zapewnię warunki realizacji podstawy programowej.
 7. Dopilnuję, by nauczyciele w pełni wykorzystywali w procesie dydaktycznym technologię informacyjną na wszystkich zajęciach (zasoby: w każdej klasie  jest komputer dostępem do Internetu, w szkole są dwie tablice interaktywne i cztery rzutniki multimedialne oraz pracownia komputerowa, 3 komputery w bibliotece  i czytelni).
 8. Będę inspirować nauczycieli do prowadzenia zajęć aktywnymi metodami: projektu, obserwacji, wycieczki, dydaktycznej, dyskusji itp.
 9. Udzielę wsparcia nauczycielom w organizacji konkursów międzyszkolnych, przygotowywania uczniów do konkursów Pomorskiego Kuratora Oświaty, miejskich    i międzyszkolnych

10.  Będę wprowadzała nowatorskie rozwiązania programowe i innowacyjne,  w uzgodnieniu z rodzicami uczniów, szczególnie w nauczaniu przedmiotów artystycznych. (zasoby 3 zespoły wokalne odnoszące sukcesy w konkursach miejskich, wojewódzkich i krajowych – współpraca z nauczycielem akademickim Akademii Muzycznej w Gdańsku w ramach umowy wolontariatu, zespoły prowadzą dobrzy nauczyciele: muzyki, nauczania zintegrowanego i biblioteki).

11.  Zorganizuję w uzgodnieniu z  organem prowadzącym, klasy z rozszerzonym programem muzyki z wykorzystaniem kadry Akademii Muzycznej.

12.  Pozyskam wolontariuszy – studentów ASP w celu rozwijania uzdolnień plastycznych uczniów.

13.  Nawiążę współpracę z Muzeami, Centrum Hewelianum w zakresie organizowania lekcji muzealnych oraz na terenie Centrum.

14.  Opracuję procedury wykorzystania w pracy nauczycieli informacji o losach absolwentów.

15.  Tworzyć będę warunki do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez organizowanie zajęć wspomagających i terapeutycznych: terapii pedagogicznej, zajęć wyrównawczych, logopedycznych, oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.

16.  Promowała będę różnorodne sposoby motywowania uczniów do nauki np. publikowanie na stronie internetowej najciekawszych projektów uczniowskich.

17.  Zachęcała nauczycieli do publikowania na tablicach ogłoszeń najciekawszych wypowiedzi pisemnych uczniów na temat „Dlaczego warto się uczyć?”

18.  Wdrożę poprzez Gdańską Platformę Edukacyjną dziennik elektroniczny. W roku bieżącym zajmowałam się tworzeniem arkusza organizacji na rok szkolny 2013/14

Wychowanie

 1. Będę diagnozować i analizować problemy wychowawcze. (Problemy wychowawcze zmieniają się w szkole z powodu nowej sytuacji środowiskowej. Powstały na terenie Olszynki dwa domy dziecka, z których wychowankowie z zaburzeniami,                     w większości nie mają uregulowanej sytuacji prawnej. Są to przejściowe placówki.  A i środowisko domowe uczniów wymaga intensywnej współpracy)
 2. Do programowania pracy wychowawczej włączę wszystkich nauczycieli  we  współpracy z rodzicami.
 3. Wychowanie patriotyczne: wychowanie patriotyczne skupiać wokół patrona szkoły – żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, a także organizacja uroczystości rocznicowych.
 4. Delegować poczet sztandarowy szkoły w uroczystości Miasta.
 5. Wspierać kształtowanie postaw ekologicznych, artystycznych i sportowych.
 6. Inicjować organizację wystaw prac plastycznych uczniów i wystaw fotograficznych.
 7. Wspierać będę prowadzenie spółdzielni uczniowskiej, rozwijać inicjatywy samorządności.
 8. Będę składała wnioski o dofinansowanie projektów, zarządzała projektami, wyznaczała koordynatorów inspirowała nauczycieli do poszukiwania szkół – partnerów do współpracy w ramach programu Comenius. W roku 2013 szkoła złożyła wniosek do Narodowej Agencji o dofinansowanie Projektu „…SMILE!” W ramach którego uczniowie poznają  różnice i wspólne problemy życia w Europie, będą doskonalili język angielski, uczyli się kierowania swoimi emocjami, empatii oraz asertywności. Produktem końcowym  będzie księga aktywności klasowych. Partnerzy: Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Turcja , Włochy,
 9. Uczniowie będą uczestniczyć w Miejskim programie edukacji kulturalnej.

10.  Zorganizujemy szereg uroczystości szkolnych festynów środowiskowych, kiermaszy, koncertów dla środowiska.

Opieka i profilaktyka

 1. Diagnoza problemów i określenie priorytetów.
 2. W celu poprawy bezpieczeństwa, ciągłe rozpoznawanie punktów niebezpiecznych   w szkole.
 3. Poszukiwać będę nowych form projektów profilaktycznych, nowej formuły ich prowadzenia w formie alternatywnych form spędzania czasu wolnego: warsztatów, wycieczek itp. Zapraszanie do ich prowadzenia psychologów i pedagogów PPP
 4. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i  profilaktycznej
 5. Udział w projektach prozdrowotnych Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka, Sanepid, Uniwersytetu Medycznego, organizowanie własnych prezentacji zdrowej żywności, degustacji przetworów mlecznych, zdrowa żywność w stołówce szkolnej, sklepiku uczniowskim,
 6. Wprowadzę do szkoły program udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  dla wszystkich uczniów. Nauczyciele i pracownicy są przeszkoleni.
 7. Instalacja monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 8. Nadzór nad bezpieczeństwem uczniów, kontrola efektywności dyżurów
 9. Nawiążę współpracę z rodzicami, którzy rzadko uczestniczą w życiu szkoły.

10.  Wspierać będę nauczycieli w działaniach profilaktycznych dot. zagrożeń cywilizacyjnych i patologią. Uczestnictwo projektach profilaktycznych jednostek budżetowych miasta: GOKF, GCPU, MOPR, Straż Miejska, PPP

11.  Kontrolować absencję uczniów na lekcjach.

12.  Organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

13.  Pomoc socjalną: dożywianie, wyprawki, stypendia socjalne, organizacja półkolonii.

14.  Stałe  miejsca informacyjne, poświęcone ekologii i zdrowiu.

Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym:

 1. Diagnoza oczekiwań społeczności lokalnej.
 2. Cykliczne spotkania dyrektora z ogółem rodziców, prowadzenie Akademii Rodziców na które będę przygotowywać pogadanki dot. problemów i sukcesów uczniów..
 3. Uwzględnianie wniosków rodziców przy planowaniu pracy wychowawczej   i profilaktyki,
 4. Poszerzenie współpracy z Radą Osiedla Olszynka.
 5. Udział w projektach realizowanych przez Radę Osiedla.
 6. Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy,
 7. Szeroka współpraca z Gimnazjami Nr 9, 8 i 6. Z szóstką w sprawie organizacji klasy wioślarskiej. Jesteśmy już po wstępnej rozmowie z p. Adamem Korolem – Mistrzem olimpijskim z Pekinu i wicedyrektorem szóstki. Szkoła usytuowana nad Opływem Motławy.
 8. Nawiążę szerszą współpracę z Akademią Muzyczną.
 9. Z Akademią Medyczną w zakresie Organizacji jeden raz w roku „Białej Niedzieli”.

Kadra

 1. Analizowanie potrzeb kadrowych, zatrudnianie nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami.
 2. Łączenie doświadczeń i wiedzy nauczycieli z dłuższym stażem z innowacyjnością młodszej kadry.
 3. Integracja kadry pedagogicznej.
 4. Podział kompetencji i obowiązków.
 5. Organizacja szkoleń wewnętrznych  oraz dotowanie dokształcania i doskonalenia zgodnie z potrzebami szkoły.
 6. Wspieranie i motywowanie nauczycieli, promowanie inicjatyw innowacyjności.
 7. Ocenianie i nagradzanie efektów pracy, zgodnie z obowiązującym w szkole systemem motywacyjnym.

Baza Szkoły

 1. Bieżące doposażenie w pomoce dydaktyczne i uzupełnianie księgozbioru.
 2. Zakup kompletu tebletów dla uczniów jednej klasy, z których mogliby korzystać wszyscy uczniowie na różnych lekcjach.
 3. Sukcesywna wymiana komputerów w pracowni komputerowej
 4. Starania o realizację modernizacji boiska szkolnego, oraz placu do rekreacji   dla uczniów starszych.
 5. Modernizacja kuchni.
 6. Rozebranie budynku starej przepompowni.
 7. Malowanie korytarzy, klatek schodowych i sali gimnastycznej.
 8. Wskazana byłaby termomodernizacja.
 9. Przebudowa wejścia do szkoły.

10.  Wykonywanie przeglądów bezpieczeństwa.

Organizacja

 1. Delegowanie uprawnień zgodnie z kompetencjami poszczególnym pracownikom,  czy zespołom.
 2. Gospodarowanie środkami budżetowymi zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Aktualizacja dokumentów zgodnie ze zmieniającym się prawem oświatowym.
 4. Prowadzenie nadzoru pedagogicznego w oparciu o efekty pracy.
 5. Sprawowanie kontroli zarządczej, zarządzanie ryzykiem.
 6. Organizowanie spotkań integracyjnych dla wszystkich pracowników szkoły.
 7. Doskonalenie przepływu informacji, zgodnie ze strukturą organizacyjną.
 8. Pozyskiwanie sponsorów wycieczek, nagród dla laureatów konkursów.

Dyrektor

 1. Nie pomijam w tej koncepcji własnej osoby. Zamierzam ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
 2. Doskonalić formy komunikacji i efektywnego zarządzania placówką.
 3. Uczestniczyć w konferencjach szkoleniach organizowanych przez organ nadzorujący  i organ prowadzący.
 4. W zarządzaniu placówką preferować styl mieszany z przewagą demokratycznego.
 5. Doskonalić umiejętności związane z wprowadzeniem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

Biorąc pod uwagę moją sumienność, obowiązkowość, otwartość na zmiany, zdolności organizatorskie, osobisty rozwój dyspozycyjność i umiejętność współpracy a także zdobytą wiedzę i doświadczenie na stanowisku wicedyrektora zrealizuję powyższe zamierzenia.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły będzie podlegała ewaluacji i zmianom zgodnie ze zmieniającym się prawem oświatowym i potrzebami szkoły.

 

10-07-2018 @ 13:29