Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Polityka ochrony dzieci w SP59

Polityka ochrony dzieci w Szkole Podstawowej nr 59 w Gdańsku im. I Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka

 Wersja do druku

Preambuła

Mając na uwadze, że – jak wskazano w Deklaracji Praw Dziecka – „dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”, został stworzony niniejszy dokument w celu zapewnienia uczniom Szkoły Podstawowej nr 59 w Gdańsku nauki oraz rozwoju w atmosferze poszanowania, akceptacji i bezpieczeństwa.

Naczelną zasadą działań podejmowanych przez pracowników szkoły jest kierowanie się interesem dziecka oraz działanie dla jego dobra.  Kierując się dobrem dzieci pracownicy placówki dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw, traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby.

Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

Pracownik szkoły działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§1

Polityka – działania na rzecz ochrony dzieci w Szkole Podstawowej nr 59 w Gdańsku im. I Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka. Jest własnym przyjętym na potrzeby Placówki (SP59) dokumentem regulującym kwestie ochrony dzieci przed krzywdzeniem mogącym mieć miejsce podczas realizacji zadań Placówki oraz w kwestiach zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas realizacji tych zadań. Polityka deklaruje wartość realizacji praw dziecka dla instytucji, pokazuje, że traktujemy dziecko jak podmiot praw i ochrony, ułatwia rozpoznawanie i reagowanie na niepokojące sytuacje, ustanawia jasne procedury postępowania.

Krzywdzenie dziecka – jest to każde zamierzone lub niezamierzone działanie oraz zaniechanie działań ze strony rodzica/opiekuna, które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka. Krzywdzenie dzieci to także bezczynność społeczeństwa lub instytucji, a także rezultat takiej bezczynności, który ogranicza równe prawa dzieci i zakłóca ich optymalny rozwój.

Można wyróżnić cztery rodzaje krzywdzenia:

Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działanie wobec dziecka, które powoduje urazy na jego ciele, np. bicie, szarpanie, popychanie itp.

Przemoc emocjonalna – jej celem jest naruszenie godności osobistej ukierunkowana jest na wyrządzanie szkody psychicznej poprzez wyzywanie, warunkowanie miłości, emocjonalne odrzucenie, zastraszanie, nieposzanowanie potrzeb, nadmierne wymagania w stosunku do wieku i możliwości psychofizycznych dziecka itp.

Wykorzystywanie seksualne – obejmuje każde zachowanie osoby, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka.

Zaniedbanie – brak zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka, zarówno fizycznych (np. właściwe odżywianie, ubranie, ochrona zdrowia, edukacja), jak i psychicznych (poczucie bezpieczeństwa, doświadczenie miłości, troski itp.).

Pracownik szkoły – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania lub umowy cywilno-prawnej.

Pracownik administracji i obsługi szkołyadministracja, pracownicy kuchni, pracownicy sprzątający, konserwator, pracownicy szatni, dozorcy.

Osoby z zewnątrz – pracownicy firm i instytucji współpracujących ze szkołą, wolontariusze.

Student – osoba odbywająca w szkole praktykę zawodową.

Dziecko – każda osoba przyjęta do szkoły w toku postępowania rekrutacyjnego, po dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności przez rodziców/ opiekunów prawnych, ucząca się w szkole. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci po skończeniu 5 roku życia aż do ukończenia szóstej klasy.

Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).

Zgoda opiekuna dziecka – pisemna zgoda, co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.

Osoba odpowiedzialna za internet – wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba, sprawująca nadzór nad korzystaniem z internetu na terenie placówki oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie: nauczyciel zajęć komputerowych, administrator strony internetowej szkoły, opiekun Samorządu Uczniowskiego, administrator facebooka szkoły,.

Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci – wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w szkole: pedagog szkolny.

Dane osobowe dziecka – każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

Zespół interwencyjnyzespół powołany przez dyrektora Szkoły w przypadkach podejrzenia krzywdzenia dziecka składający się z: pedagoga szkolnego, wicedyrektora szkoły, wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej, specjalisty do spraw kadr i administracji, wychowawca klasy – oddziału, którego dotyczy dany problem.

Rozdział II

§2

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

1.Pracownicy szkoły posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci i obowiązują ich określone zasady postępowania z dziećmi w zakresie:

1) Kontaktów dzieci z nauczycielami oraz stosowania kar i nagród – Statut szkoły, Procedury Zachowania Bezpieczeństwa w Szkole nr 59 w Gdańsku.

2) Kontaktów pracowników obsługi i administracji szkoły z dziećmi oraz stosowania kar i nagród – Statut szkoły, Procedury Zachowania Bezpieczeństwa w Szkole nr 59 w Gdańsku.

3) Kontaktów dzieci między sobą oraz stosowania kar i nagród – Statut szkoły, Procedury Zachowania Bezpieczeństwa w Szkole nr 59 w Gdańsku. Każde zachowanie dziecka, które może być zagrażającym sobie lub innym dzieciom uważane jest za krzywdzenie, zasady dobrego zachowania zawarte są w Statucie Szkoły.

 4) Podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne osoby (przebywające na terenie szkoły lub poza nią), Procedury Zachowania Bezpieczeństwa w Szkole nr 59 w Gdańsku.

5) Zidentyfikowania czynników ryzyka, osoba, która zidentyfikowała czynnik ryzyka zwraca się do przewodniczącego Zespołu Polityki Ochrony Dzieci, przewodniczący podejmuje rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia.

6) Monitorowania sytuacji i dobrego samopoczucia dziecka.

 

Rozdział III

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§3

 1. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie krzywdzenia dziecka, zgłoszone przez pracowników szkoły, kolegów lub inne osoby należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

 2. W przypadku stwierdzenia przez pracownika szkoły podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, ma on obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi szkoły lub osobie odpowiedzialnej za Politykę ochrony dzieci.

 3. Dyrektor Szkoły wraz z pedagogiem powołuje zespół interwencyjny. W skład zespołu dodatkowo dyrektor może powołać inne osoby ( np. pielęgniarka).

 4. Zespół interwencyjny powiadamia rodziców/opiekunów dziecka o zdarzeniu, a w przypadkach bardziej skomplikowanych informuje ich o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura, policja, MOPR).

 5. Po poinformowaniu rodziców/ opiekunów dyrektor realizuje odpowiednie zgłoszenia zgodnie z postanowieniami zespołu interwencyjnego.

 6. Z przebiegu interwencji sporządza się protokół.

 7. Wszyscy pracownicy szkoły i inne osoby, które w związku z pełnieniem obowiązków służbowych uzyskały informacje o krzywdzeniu dziecka są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 8. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka zespół interwencyjny zaprasza opiekunów dziecka na spotkanie, w celu omówienia zgłaszanego podejrzenia. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół.

 §4

Postępowanie w przypadku podejrzenia

krzywdzenia dziecka przez opiekunów dziecka

 

 1. Dyrektor wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa na rozmowę, w której oprócz wyżej wymienionych osób uczestniczy zespół interwencyjny.

 2. W trakcie rozmowy opiekunowie dziecka są informowani o podejrzeniu krzywdzenia ich dziecka, oraz o powołaniu zespołu interwencyjnego w tej sprawie. Jeżeli podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie można wezwać ich w celu uzupełnienia zgłoszenia.

 3. Z przebiegu rozmowy z opiekunami należy sporządzić protokół.

 4. Powołany zespół opracowuje plan pomocy na podstawie informacji uzyskanych o dziecku.

 5. Plan pomocy powinien zawierać:

  a)Działanie szkoły w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym również zgłoszenia podejrzenia do odpowiedniej instytucji:

 • Policji lub prokuratury w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka;

 • Uruchomienie procedury NK – zgłoszenie wniosku do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego – w przypadku przemocy w rodzinie;

 • Sądu rodzinnego- przypadki niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej, braku porozumienia między rodzicami w kwestiach dotyczących dziecka, zagrożenia dziecka demoralizacją.

          b)Wsparcie, jakie zaoferuje szkoła, skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki

             pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

 §5

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka

przez pracownika szkoły

 1. Osoba, która zauważyła, że jakiekolwiek dziecko jest krzywdzone przez pracownika szkoły zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki, oraz sporządzić notatkę służbową zawierającą dokładny opis zaistniałej sytuacji.

 2. Dyrektor wzywa pracownika na rozmowę w sprawie, z której została sporządzona notatka służbowa zawierająca przebieg rozmowy, listę osób w niej uczestniczących oraz wnioski i postanowienia. W rozmowie uczestniczą osoby z zespołu Polityki Ochrony Dzieci w SP 59. W przypadku, kiedy sprawa dotyczy osoby z Zespołu dyrektor (wicedyrektor lub przewodniczący Zespołu ), podejmuje decyzje o ewentualnej zmianie składu, na okres wyjaśnienia sytuacji osoba ta jest wykluczona działań Polityki Ochrony Dziecka.

 3. Przewodniczący Zespołu Polityki Ochrony Dzieci przeprowadza rozmowę z dzieckiem. Następnie przewodniczący zwołuje Zespół Interwencyjny i zaprasza na rozmowę rodziców/opiekunów (w razie potrzeby z dzieckiem). Zespół informuje o zaistniałej sytuacji i ustala plan pomocy dziecku, wsparcie przez placówkę ewentualnie skierowanie do specjalistycznej placówki wsparcia. Ze spotkania zespołu zostaje sporządzona notatka służbowa.

 4. W przypadku podejrzenia przestępstwa popełnionego na szkodę dziecka dyrektor szkoły składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury (obowiązek wynika z art. 304 k.p.k).

 5. Wdrożenie zaplanowanych działań i monitoring sytuacji.

 6. Jeśli zaplanowane działania przyniosły efekt działanie zostaje zakończone, sytuacja będzie monitorowana.

 7. Jeśli zaplanowane działania nie przyniosły efektu, dyrektor podejmuje w stosunku do osoby krzywdzącej działania wynikające z Karty Nauczyciela lub kodeksu pracy.

 §6

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka

przez rówieśnika

 1. Osoba, która zauważyła, że jakiekolwiek dziecko jest krzywdzone przez rówieśnika, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki/przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego oraz sporządzić notatkę służbową zawierającą dokładny opis zaistniałej sytuacji. Notatka ma zawierać informację o wieku sprawcy oraz wieku w chwili popełnienia czynu.

 2. W przypadku ,gdy sprawca ma mniej niż 13 lat:

– Zespół interdyscyplinarny odbywa rozmowę z osobami uwikłanymi w przemoc: ze sprawcą przemocy, ze świadkiem przemocy, z ofiarą przemocy.

W przypadku, gdy sprawca ma więcej niż 13 lat, a mniej niż 17 lat:

– Zespół interdyscyplinarny rozpatruje czy sprawca dopuścił się czynu karalnego/ zabronionego i w tym przypadku dyrektor szkoły zgłasza sprawę na policję lub do sądu rodzinnego.

3.W przypadku gdy sprawca ma powyżej 17 lat:

– Zespół interdyscyplinarny rozpatruje czy sprawca dopuścił się czynu karalnego/ zabronionego i w tym przypadku dyrektor szkoły składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury (obowiązek wynika z art. 304 k.p. k.)

Dalsze postępowanie bez względu na wiek sprawcy:

 1. Zespół interdyscyplinarny odbywa rozmowę z rodzicami/opiekunami dzieci: informuje o zaistniałej sytuacji, ustala plan pracy z dziećmi i rodzicami/opiekunami, spisuje kontrakt z rodzicami/ opiekunami

 2. Zespół ustala plan działań w celu wyeliminowania zachowań niepożądanych: plan powinien uwzględnić incydentalność, powtarzalność, nasilenie sytuacji przemocy. Plan powinien wziąć pod uwagę pozycję ofiary, świadka, sprawcy w szkolnych grupach rówieśniczych, powinien również wykorzystać mocne strony ofiary, sprawcy oraz świadka, a także ich niezaspokojone potrzeby. Wszystkie działania powinny być rozpatrzone w kontekście sytuacji środowiska rodzinnego dziecka. Działaniami powinna być objęta cała grupa.

 3. Wdrożenie zaplanowanych działań i monitoring sytuacji.

 4. Jeśli zaplanowane działania przyniosły efekt działanie zostaje zakończone, sytuacja będzie monitorowana.

 5. Jeśli zaplanowane działania nie przyniosły efektu zespół interdyscyplinarny rozpatruje co jest powodem:

 Czy sprawca przejawia demoralizację? Czy przyczyną jest brak współpracy ze strony rodziców?

W obu przypadkach należy złożyć wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka i rodziny, należy rozważyć zmianę planu naprawczego.

 

Rozdział IV

Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka ze szkoły

 §7

 1. Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia powinno być odbierane ze szkoły przez

 rodziców /opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 1. Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców/opiekunów dziecka, lub osobom w stanie po spożyciu alkoholu dziecko nie będzie wydawane.

 2. Każdorazowa próba odebrania dziecka ze szkoły przez rodzica/opiekuna będącego pod wpływem alkoholu musi być zgłoszona dyrektorowi.

 3. Kolejne próby odebrania dziecka przez osobę będącą po spożyciu alkoholu należy w konsekwencji zgłosić odpowiednim instytucjom, w celu zainteresowania się sytuacją rodzinną dziecka.

 4. Życzenie rodziców dotyczące nie odebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 5. Dodatkowo rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej wypełniają Kartę Świetlicową, w której wyznaczają osoby upoważnione do odbioru dziecka.

 

Rozdział V

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§8

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.

 3. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostały udostępnione.

 4. Opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.

 5. Pracownicy szkoły, sprawujący opiekę nad dziećmi zostają upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich czynności.

 6. Szkoła zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 7. Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje dyrektor szkoły.

 8. Pracownik szkoły może wykorzystywać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

 9. Pracownicy szkoły nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji o dzieciach i ich opiekunach. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

 10. Pracownicy nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi.

 11. W uzasadnionych sytuacjach pracownik po konsultacji z dyrektorem, może skontaktować się z opiekunami dziecka i zapytać o zgodę na podanie danych kontaktowych osobom zainteresowanym.

 12. Rodzice/opiekunowie dziecka wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole podpisują „Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” załącznik nr 2.

 

Rozdział VI

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§9

 1. Szkoła, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

 2. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia placówki. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.

 3. Pracownikowi szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka na terenie szkoły bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 4. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik szkoły może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody opiekuna.

 5. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza zgoda opiekunów na utrwalenie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

 6. Upublicznienie przez pracownika szkoły wizerunku dziecka, utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo), wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 7. Rodzice/opiekunowie dziecka wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole podpisują „Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” załącznik nr 2.

Rozdział VII

Zasady dostępu dzieci do Internetu

§10

 1. Szkoła, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

 2. Na terenie placówki dostęp dziecka do internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika szkoły, w miejscach do tego przeznaczonych.

 3. Pracownik szkoły ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z internetu przez dzieci.

 4. Szkoła zapewnia dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu.

 5. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych występuje bezwzględny zakaz używania urządzeń telefonii komórkowej, które winny być wyłączone i schowane. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest skorzystanie z telefonu komórkowego tylko za zgodą nauczyciela.

 

Rozdział VIII

Zasady bezpiecznych relacji

 1. Rodzice/opiekunowie są poinformowani, że ich dziecko w sytuacji, gdy stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa swojego i innych (nauczycieli z nim pracujących, pracowników obsługi i administracji oraz innych dzieci, kiedy jest pod opieką szkoły), nauczyciele, ( pod którego opieką aktualnie przebywa uczeń) zobowiązani są do unieruchomienia bezpośredniego dziecka. Unieruchomienie takie polega na przytrzymaniu na czas niezbędny do wyciszenia emocji i stanu pobudzenia. Taka czynność odbywa się zawsze w obecności dwóch osób (pracowników szkoły).

 2. Nauczycieli kontaktujących się z uczniami na portalach społecznościowych obowiązuje przestrzeganie praw dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, dzieci i ich rodziców.

 3. W przypadku, kiedy nauczyciel zauważy, że uczeń zagraża innym bądź sobie korzystając z portalu internetowego, zobowiązany jest zareagować zgodnie ze stworzonymi procedurami ochrony wizerunku dziecka oraz z procedurami postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka prze rówieśnika.

 4. Nauczyciele wychowania fizycznego w czasie przebierania się uczniów na zajęcia lub po zajęciach zobowiązani są czuwać nad bezpieczeństwem uczniów tak, aby nie naruszyć ich prywatności.

 5. W trakcie zajęć wychowania fizycznego nauczyciele mają obowiązek przy wykonywaniu ćwiczeń wymagających asekuracji zapewnić bezpieczeństwo zgodnie z zasadami obowiązującymi przy konkretnym ćwiczeniu.

 6. Takie same zasady (pkt. 5) obowiązują przy demonstrowaniu lub korygowaniu ćwiczeń.

 7. Nauczyciele mają obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w toalecie tak, aby nie naruszyć ich prywatności.

 8. Upoważnieni pracownicy obsługi zobowiązani są pomóc dziecku (zwracając się do niego po imieniu) w czynnościach samoobsługowych w toalecie w przypadku, kiedy to dziecko takich umiejętności jeszcze nie posiada (dotyczy oddziałów przedszkolnych i młodszych klas). Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu rodziców/ opiekunów, wychowawca prosi zgodę, a rodzice decydują czy taka pomoc ma dotyczyć ich dziecka.

 

Rozdział IX

Monitoring stosowania Polityki

§11

 1. Dyrektor placówki wyznaczył osoby odpowiedzialne za Politykę: pedagoga oraz wychowawcę świetlicy socjoterapeutycznej.

 2. Osoby określone w punkcie 1 są odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały jej naruszenia oraz za proponowanie zmian w Polityce.

 3. Osoby, odpowiedzialne za Politykę, przeprowadzają wśród pracowników szkoły, raz na 6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.

 4. W ankiecie pracownicy szkoły mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.

 5. Osoby, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonują opracowania wypełnionych przez pracowników placówki ankiet. Sporządzają na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazują dyrektorowi szkoły.

 6. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły, wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom szkoły nowe brzmienie Polityk

Rozdział X

Przepisy końcowe

§12

 1. Każdy nowozatrudniony pracownik administracyjny dostarcza oświadczenie o niekaralności, treść oświadczenia znajduje się na załączniku nr 3.

 2. Każdy nowozatrudniony nauczyciel, zgodnie z Kartą Nauczyciela dostarcza zaświadczenie o niekaralności .

 3. Każdy nowo zatrudniony pracownik placówce ma obowiązek zapoznać się z dokumentem „Polityka Ochrony Dzieci”, oraz wypełnić ankietę (załącznik nr 1).

 4. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

 5. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników szkoły i rodziców, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu dostępnym dla pracowników oraz na stronie internetowej szkoły.

 

             Pedagog Szkolny                    Rada Rodziców                       Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                                                                      nr 59  w Gdańsku

           Małgorzata Karpińska              Ewa Soboń                          Elżbieta Niewiadomska – Abińska

 

Załącznik nr 1 do polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem: monitoring standardów – ankieta 14.04.2016 r.

 

tak

nie

 1. Czy wiesz na czym polega program Chronimy Dzieci?

 

 

 

 1. Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, obowiązujące w placówce, w której pracujesz?

 

 

 1. Czy zapoznałeś się z dokumentem Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

 

 

 1. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

 

 

 

 1. Czy wiesz jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

 

 

 

 1. Czy zdarzyło ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez innego człowieka?

 

 

 1. Czy znasz „Procedurę interwencji krzywdzenia dziecka” przyjętą Zarządzeniem Nr 197/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 lutego 2015 roku?

 1. Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

 

 

 

Załącznik nr 2 do polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem: oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

            Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie (w tym utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie) danych osobowych, w tym danych wrażliwych, mojego dziecka zbieranych przez administratora danych osobowych, tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 59 w Gdańsku im. „I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka” z siedzibą w Gdańsku – Olszynce przy ul. Modrej 2, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1182, 1662).

            Dane te przetwarzane są do celów:

 1. b) promowania osiągnięć edukacyjnych dziecka, w szczególności na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę, takich jak Facebook, w gablotach informacyjnych budynku szkoły, w folderach i materiałach reklamujących szkołę,

 2. c) umieszczania i publikowania prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę, takich jak Facebook,

 3. d) zamieszczania wizerunku dziecka w szczególności na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę, takich jak Facebook, i w gablotach informacyjnych

  w budynku szkoły zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz związanych

  z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach,

 4. e) zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania,

 5. f) stosowania w pracy opiekuńczo – wychowawczej odpowiednich metod mających na celu właściwy rozwój psychofizyczny dziecka,

 6. g) zapewnienia odpowiedniej (w zależności od możliwości szkoły) opieki zdrowotnej,

            Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych wymienionych w lit. b – d  także po ukończeniu przez dziecko szkoły.

            W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie
do wglądu do danych dziecka oraz możliwości ich poprawiania.

 

NIE WYRAŻAM ZGODY                                                           WYRAŻAM ZGODĘ

………………………………………………..                              …………………………………………….

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)                             (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Art.81 i 83

 3. Kodeks Cywilny – Art. 23 i 24

 

 

 

01-12-2018 @ 19:21