Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Misja i Wizja szkoły

Misja Szkoły

„Pragniemy wychować człowieka, otwartego na Świat, szanującego odrębność innych narodów z zachowaniem własnej tożsamości i dziedzictwa kulturowego. Znającego własną historię, rozumiejącego znaczenie życia  w społeczności lokalnej, chroniącego przyrodę.
Absolwent naszej szkoły, świadomy swoich mocnych i słabych stron, podejmując odpowiedzialne zadania będzie wytrwale zmierzał do ich realizacji. W razie trudności będzie umiał zwrócić się o pomoc do odpowiednich osób czy instytucji.
Będzie dobrze przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum”.

Wizja szkoły

  • Tworzymy warunki do ujawniania zdolności uczniów oraz ich wszechstronnego rozwoju a także diagnozowania problemów w nauce i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Przyjmiemy koncepcję organizacyjną, integrującą wszystkie dziedziny wiedzy i formy aktywności dziecka.
  • Tworzymy przyjazny klimat do przyjęcia dzieci  do oddziałów przedszkolnych i  do klasy pierwszej.
  • W oparciu o indywidualny proces rozwoju dziecka  oferujemy zajęcia rozwijające i wspomagające.
  • Program wychowawczy i program profilaktyki dostosowujemy do zdiagnozowanych potrzeb środowiska szkolnego, wdrażanie do zdrowego stylu życia
  • Absolwenci naszej szkoły będą stosowali w nauce technologię informacyjną, rozumnie chronili przyrodę, znali dwa języki obce
  • Uczymy łączenia treści lokalnych z globalnymi, oraz tradycję z nowoczesnością.
  • Podejmiemy działania organizacyjne na rzecz bezstresowego przechodzenia uczniów do gimnazjum.
  • Podejmiemy działania integracyjne ze społecznością lokalną.

 

 

10-07-2018 @ 13:29