Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Regulamin Boiska

 REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO

 

 1. Administratorem boiska jest Szkoła Podstawowa nr 59  w Gdańsku, ul.Modra 2, tel. (58) 306 –  96 – 99.

 2. Boisko jest czynne w następujących terminach:

  a)planowe zajęcia szkolne dla uczniów szkoły, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do  30,

  b)boisko dostępne nieodpłatnie dla wszystkich chętnych pod opieką animatora, wg harmonogramu  zamieszczonego na stronie internetowej  oraz  w siedzibie szkoły.

  c) boisko dostępne dla chętnych, odpłatnie, bez opieki animatora:

                     od poniedziałku do piątku: 14.30 – 21.00 oraz od soboty do niedzieli: 8.00 – 22.00,

 1. Warunkiem korzystania z boiska poza godzinami pracy animatora jest wniesienie opłaty zgodnej

  z Zarządzeniem Nr 1534/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2013r. z póź. zm.

 2. W przypadku korzystania z boiska przez osoby prywatne, wyodrębnia sie spośród nich osobę odpowiedzialną za ład i porządek na terenie obiektu, która dokonuje wpisu do ewidencji osób korzystających z boiska oraz do okazania dokumentu tożsamości pracownikowi szkoły w celu potwierdzenia tożsamości.

 3. b) Podstawę udostępnienia boiska podmiotom tj. szkoły, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, uczniowskie kluby sportowe, etc. stanowi wcześniej podpisana umowa najmu

  z dyrektorem szkoły.

 4. c) Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

 5. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniów szkoły oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób z poza szkoły.

 6. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniów szkoły odbywają się w obecności nauczyciela.

 7. Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób z poza szkoły odbywają się pod nadzorem animatora sportu lub osoby o odpowiadającej za najem boiska.

 8. Szkoła Podstawowa nr 59 w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe

  w trakcie korzystania z obiektu przez osoby z poza szkoły.

 9. Teren boiska objęty jest ciągłym monitoringiem.

 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 11. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

 12. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,

  rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

 13. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

 14. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

 15. palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek,

 16. zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

 17. przeszkadzania w zajęciach lub grze,

 18. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

 19. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,

 20. wprowadzania zwierząt,

 21. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

 22. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

 23. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami z ust. 4 pkt. c) korzystania z boiska podejmuje instruktor sportu lub osoba funkcyjna szkoły, która w zależności od sytuacji może:

  a) nakazać zmianę obuwia sportowego,

 24. b) zwrócić uwagę na niewłaściwe , niezgodne zachowanie z regulaminem boiska,

 25. c) nakazać opuszczenie boiska.

 26. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciela dyżurującego lub w sekretariacie (portierni szkoły).

 27. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.

 28. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

 29. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku

  i przestrzegania powyższego regulaminu.

 

 

Elżbieta Niewiadomska – Abińska

          (podpis dyrektora szkoły)

05-12-2019 @ 11:57