Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY: mgr Małgorzata Karpińska

GODZINY PRACY:

 

ZADANIA PEDAGOGA W SZKOLE SP59

 1. Współpraca z rodzicami (opiekunami) mającymi problemy: dydaktyczne, wychowawcze, finansowe:

 • rozmowy z rodzicami (opiekunami) w celu zapewnienia fachowego wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych, a także przy dzieleniu się sukcesami podopiecznych;

 • uczestniczenie w spotkaniach zespołów wychowawczych;

 • wizyty domowe;

 • poradnictwo w zakresie wychowania, profilaktyki i pomocy materialnej;

 • spotkania z rodzicami dzieci mających podjąć naukę w naszej szkole w zerówce i w pierwszych klasach, w celu przedstawienia możliwości korzystania z pomocy pedagogicznej w szkole.

 1. Współpraca z MOPR:

 • monitorowanie współpracy MOPR  w zakresie finansowania obiadów  (33 uczniów);

 • kierowanie rodziców w celu przyznania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego dla uczniów ;

 • współpraca w obejmowaniu opieką rodzin z problemami, wymiana informacji i ustalanie wzajemnego wspierania się w celu udzielania jak najskuteczniejszej pomocy (materialnej, psychologicznej …);

 • współpraca w celu motywacji rodziców do systematyczności kontrolowania obecności dzieci w szkole;

 • Kontakty z asystentami rodzin w celu weryfikowania informacji o problemach w rodzinach i udzielania wsparcia.

 • Uczestnictwo w pracach zespołów roboczych organizowanych przez MOPR dotyczących rodzin naszych uczniów, będących pod opieką MOPR;

 1. Współpraca z Urzędem Miasta:

 • pomoc materialna Wyprawka Dla Uczniów Klas III;

 • organizowanie półkolonii w czasie ferii zimowych;

 • pomoc materialna – refundowanie 22 obiadów;

 1. Współpraca z Ogniskiem Opiekuńczo Wychowawczym przy ulicy Głębokiej ; przekazywanie informacji o uczniach, uczestnictwo w zespołach roboczych.

 1. Współpraca ze Strażą Miejską:

 • Ustalanie i koordynowanie warsztatów prowadzonych przez Straż Miejską (tematyka w zależności od propozycji Straży Miejskiej) przekazywanie problemów z prośbą o pomoc, współpraca w zakresie Niebieskich Kart.

 1. Współpraca z Kuratorami Sądowymi:

 • systematyczne rozmowy z poszczególnymi kuratorami mające na celu zdawanie relacji o zachowaniu podopiecznych w szkole i uzyskiwanie informacji o działalności kuratorów;

 • opiniowanie uczniów z problemami;

 • zgłaszanie bieżących problemów uczniów objętych opieką kuratora;

 1. Współpraca z poradniami pedagogiczno- psychologicznymi, a szczególnie z poradnią nr 6:

 • kierowanie uczniów na badania;

 • kierowanie uczniów w celu uzyskania orzeczeń o nauczaniu specjalnym;

 • spotkania w poradni z pracownikami poradni i pedagogami z innych szkół w celu wymiany doświadczeń;

 • wizyty pedagoga i psychologa poradni w szkole w celu nawiązania ściślejszego kontaktu i przekazywania bieżących problemów;

 • w trudnych sytuacjach konsultacje i korzystanie z pomocy psychologów PPP nr 6.

 • Kierowanie rodziców na „Szkołę dla rodziców”

 • Przeprowadzenie przez panią pedagog z PPP nr 6 na terenie szkoły diagnozy wczesnoszkolnej dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

 1. Współpraca z Państwową Powiatową stacją sanitarno – Epidemiologiczną:

 • Realizacja projektu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, razem z nauczycielem świetlicy socjoterapeutycznej – przeprowadzenie cyklu warsztatów  w klasach V. Program prowadzony przez Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w Gdańsku;

 • Udział w programie „Co mi chodzi po głowie” – walka z wszawicą w szkołach na terenie Gdańska.

 1. Współpraca z opiekunami Gdańskiego Domu Dziecka „Zielony Zakątek”..

 2. Systematyczna współpraca z nauczycielami pracującymi w szkole

 • W celu wzajemnej pomocy przy wspieraniu uczniów z problemami i zapewnieniu jak najwłaściwszej pomocy i wsparcia;

 • Współpraca przy układaniu Planu Wychowawczego Szkoły ;

 • Ścisła współpraca z wychowawcą świetlicy socjoterapeutycznej: wymiana informacji o uczniach, wspólne prowadzenie warsztatów „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Przeciwdziałanie Agresji”, pomoc w zorganizowaniu apelu przeciw przemocy, bezpieczne ferie i bezpieczne wakacje;

 • Praca w Zespole  Ewaluacji –coroczne tworzenie Raportu Ewaluacji.

 • W pracach zespołów pomocy uczniom posiadającym orzeczenia, koordynowanie działań zawartych w kartach IPET.

      11 .Udział w konferencjach, szkoleniach:

      12. Wykonywanie dokumentacji dla Urzędu Miasta:

 • comiesięczne sprawozdania dotyczące wsparcia ubogich rodzin poprzez korzystanie z darmowych posiłków dla dzieci;

 • Tabele sprawozdawcze dotyczące liczby Wyprawek Szkolnych;

 • Tabeli wykazującej projekty i działania realizowane na rzecz edukacji obywatelskiej i tożsamościowej w Gdańsku.

  13. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gdańsku – wykaz projektów i działań.

  14. Monitorowanie, realizowanie i reagowanie na sygnały polityki wewnętrznej szkoły.

 

            Wszystkie podejmowane działania pozwalają nawiązać ściślejsze kontakty  z uczniami, rodzicami jak i instytucjami współpracującymi. Nawiązanie relacji pozwolą na lepszą i efektywniejszą pracę w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.

 

05-12-2019 @ 11:57