Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Regulamin Rady Rodziców

RADY RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 59
im. 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka
w Gdańsku – Olszynce, ul. Modra 2

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, tekst jednolity z 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256 poz. 2572 ) z późniejszymi zmianami.
2. § 18 Statutu Szkoły.

Rozdział I
Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1.

W Szkole Podstawowej Nr 59 w Gdańsku Organ reprezentujący rodziców przyjmuje nazwę „Rada Rodziców”.

Rozdział II
Cele, kompetencje i zadania Rady Rodziców

§ 2.

CELE

1. Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu nadzorującego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

§ 3

KOMPETENCJE

1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

· Programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym.
· Programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.
· Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowanie szkoły.
· Opiniowanie plany finansowego szkoły.

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczego i programu profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uprzedniego uzgodnienia warunków dyrektora szkoły z Radą Rodziców i uzyskania pozytywnej opinii.

§ 4

ZADANIA RADY RODZICÓW

a) Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
b) Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły w zakresie wnioskowania i opiniowania:

· zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole,
· regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
· Statutu Szkoły oraz regulaminów – aktów wykonawczych Statutu,
· Innowacji pedagogicznych, programów autorskich i eksperymentów.

c) Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli.
d) Egzekwowanie prawa rodziców do:

· uzyskania informacji o postępach w nauce i problemach dziecka,
· uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

d) Udziału w komisji konkursowej do wyboru dyrektora szkoły.

Rozdział III

Organizacja działalności Rady Rodziców

§ 5.

1.      Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie wszystkich rodziców. Zebranie jest zwoływane jeden raz w czasie kadencji Rady.
2.      W skład Rady rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
3.      W wyborach o których mowa w pkt 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.      Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5.      Wybory Prezydium Rady Przeprowadza się do 19 października każdego roku.

Rozdział IV

Wybory  Rady Rodziców


SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW RADY RODZICÓW
Przyjmuje się szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  Nr 59 w Gdańsku:

§ 6

WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 59 w Gdańsku wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:

1. W terminie ustalonym przez Dyrektora zwoływane są we wrześniu każdego roku.
pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów.
2. Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się
z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w pkt 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady
oddziałowej i przewodniczy jej do chwili wybrania przez ogół rodziców klasy  ze swego
grona przewodniczącego oraz dwóch członków komisji wyborczej, która przeprowadzi
wybory.
Przewodniczącym ani członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do rady
oddziałowej.
5.  Do zadań komisji należy:

  • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej
  • przygotowanie we współpracy z pozostałymi rodzicami kart do głosowania
  • nadzorowanie przebiegu głosowania
  • obliczanie głosów
  • ogłoszenie wyników głosowania

6.  Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na
pierwsze zebranie.
7.  Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez
rodziców, przy czym liczba kandydatów nie  może być mniejsza niż trzech.
8. Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.
9. Głosowanie odbywa się na  przygotowanych kartach do głosowania.
10. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
kandydatów.
11. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
12. Wyborca  stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na
których głosuje.
13. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X
jedną, dwie lub trzy osoby , na które głosuje.
14. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy
uzyskali największe liczby głosów.
15. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów o tym, któremu z
nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów. Kolejne
tury wyborów przeprowadza ta sama komisja wyborcza na tym samym zebraniu.
16. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony przez
jednego z członków komisji wyborczej, a podpisany przez jej pełny skład.
17.  Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców. Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi Szkoły.
18.  Protokół z wyborów, o którym mowa w ust. 2, oraz oświadczenie o którym mowa w ust. 3, wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły oraz oświadczenia Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.

§ 7

WYBORY PREZYDIUM RADY RODZICOW

19.  Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 19 października 2007 r.
20.  Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrana, który kieruje dalszą częścią obrad.
21.  Rada Rodziców wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców i komisję Rewizyjną
22.  Członków Rady Rodziców o zebraniach  Rady i zebraniu plenarnym powiadamia się pisemnie.
23.  Prezydium Rady Rodziców składa się z 7 członków tak, aby wyłonić można było funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków prezydium, komisję rewizyjną. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
24.  Komisja Rewizyjna składa się, z co najmniej dwóch osób, nie więcej jednak niż z 3 osób. Co najmniej jeden  członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa.
25.  Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) – dla wykonania określonych zadań.
26.  Prezydium Rady Rodziców członków Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli komisji konkursowej do wyboru dyrektora szkoły wybiera się w tajnym głosowaniu większością głosów obecnych na zebraniu członków bez względu na frekwencję.
27.  Wybory do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym lub  tajnym.
28.  Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie, (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
29.  Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% + jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
30.  Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
31.  Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
32.  Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady Rodziców:

a)      Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne,
b)      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu organowi,
c)      Sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
d)      Informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
e)      Ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,
f)        Plenarna dyskusja programowa,
g)      Uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności Rady Rodziców następnej kadencji,
h)      Wybory nowych organów Rady Rodziców:

·        Ustalenie przez Komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
·        Przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą,
·        Głosowanie,
·        Ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego Komisji Wyborczej.

i)        Wolne głosy i wnioski.

33.  Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 7 z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne zgodności funkcjonowania Rady z obowiązującym prawem.

§ 8.

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok.

Rozdział V
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

§ 9

1.      Uchwały i postanowienia organów Rady Rodziców o których mowa w § 3   podejmuje się zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków bez względu na frekwencję.
2.      Listę uczestników posiedzenia danego organu ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

Rozdział VII

Ramowy plan działania Rady Rodziców i jej organów

§ 9.

1.      Plenarne zebranie ogółu rodziców szkoły zwoływane jest przez plenarne posiedzenie Rady Rodziców, 1 raz w czasie kadencji Rady.
2. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
3. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej 5 klas, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, złożony do Prezydium Rady Rodziców.

§ 10.

1.      Zebrania Rady Rodziców odbywają się  1 raz w miesiącu. Na posiedzenia zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.
2.      Posiedzenia  Rady Rodziców są protokołowane, za protokoły ponosi odpowiedzialność sekretarz Prezydium.

§ 11.
1.        Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.
2.        Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Rady rodziców klasy, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 10 osób.
3.        Ustalenia  i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

§ 12.

Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeby realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

§ 13.

Zebrania Rad Oddziałowych poszczególnych klas odbywają 1 raz w miesiącu. Liczba zebrań  nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 14.

1.      W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe: dyrektora szkoły oraz przedstawicieli pozostałych organów szkoły.
2.      Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodziców, określonych  w § 2 pkt 3, niniejszego regulaminu.
3.      W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną, prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
4.      W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodziców oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzorującego.

§ 15.

Członkowie Rad oddziałowych, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

§ 16

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 59 w Gdańsku im. 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka  80 – 736 Gdańsk, ul. Modra 2,

§ 17

Rada Rodziców uchwala,  regulamin Rady Rodziców oraz dokonuje jego zmian.

§ 18.

Niniejszy  regulamin uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu  13 listopada 2007 r.  jako akt wykonawczy Statutu Szkoły. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od uchwalenia.

Regulamin Rady Rodziców jest zgodny ze Statutem Szkoły

01-12-2018 @ 19:21