Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Trochę historii

W Europie założenia SzPZ opisano po raz pierwszy w 1989 r. w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Zdrowa szkoła”, możliwości jej wdrożenia sprawdzono w projekcie realizowanym w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. Do upowszechnienia tej koncepcji przyczyniło się utworzenie przez WHO, Radę Europy i Komisję Europejską w 1992 r. Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), która w 2007 r. przekształ­ciła się w sieć Szkoły dla Zdrowia w Europie. Do sieci tej należy 45 krajów. Program SzPZ to najdłużej trwające i wciąż rozwijające się w Europie i na innych kontynentach skoordynowane, systemowe, długofalowe i dobrowolne działania na rzecz zdrowia w szkole.

W Polsce działania dla tworzenia SzPZ rozpoczęto w 1991 r. Polska była jednym z 4 krajów realizu­jących ww. projekt pilotażowy i jednym z 7 pierwszych krajów przyjętych do ESSzPZ. W Polsce też najwcześniej rozpoczęto upowszechnianie tej koncepcji – w 1992 r. powstała pierwsza wojewódzka sieć szkół promujących zdrowie. Od 2006 r. sieci SzPZ istnieją we wszystkich województwach i należy do nich ok. 3300 szkół i przedszkoli”(na podstawie: „Szkoła promująca zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, B. Woynarowskiej).

Rok szkolny 2016/1017 jest dla naszej szkoły okresem przygotowawczym. Pod koniec 2016 r. powołano Szkolny Zespół Promocji Zdrowia, który w okresie od listopada 2016 r. do lutego 2017 r. dokonał wnikliwej diagnozy stanu wyjściowego. Zebrano dane dotyczące aktualnych problemów w środowisku naszej szkoły. W diagnozie uczestniczyli przedstawiciele różnych grup społeczności szkolnej: pracownicy, uczniowie, rodzice.

Informacje uzyskane poprzez analizę dokumentów, bezpośrednie obserwacje środowiska szkolnego oraz poprzez wywiady i ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników posłużyły nam do wyodrębnienia problemów priorytetowych, nad którymi szkoła będzie koncentrowała swoje działania w zakresie promocji zdrowia w najbliższych trzech latach.

KONCEPCJA I STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

Promocja zdrowia w szkole to wszelkie dzia­łania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkol­nej.

  • Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników.
  • Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.
  • Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników środowiskowo to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego po­mieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekre­acji i aktywności fizycznej.
  • Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania uczniów i pracowników realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne dzia­łania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.
  • Tworzenie związków społecznych – z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności; współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.

Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami/placów­kami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (w tym nad uczniami o spe­cjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami
Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i in­nych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkol­nej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

Standardy szkoły promującej zdrowie

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkol­nej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i in­nych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

05-12-2019 @ 11:57