Szkoła Podstawowa nr 59 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka

Konkurs Pożarniczy

Prezentacja

Pytania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
https://www.cem.edu.pl/ppomoc.php

Procedury Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w KSRG
http://www.straz.gov.pl/data/other/procedury_med.pdf

Historia straży pożarnej
http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/historia

Znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne wg ISO-7010
http://sklep-ppoz.pl/pl/c/PN-EN-ISO-70102012/483
http://sklep-ppoz.pl/pl/c/PN-EN-ISO-70102012/398

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910880400

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910810351

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001319

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W szczególności dział VI- Bezpieczeństwo pożarowe.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020750690

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091241030

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052432063

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920540259

10-07-2018 @ 13:29